kalamullah..

Saturday, December 18, 2010

MAQASID AS-SYARI'AH


maslahat
Maqashid adalah jamak dari “maqshid”Menurut bahasa, maqshid bererti tujuan. Sedangkan dalam istilah para ulama, Maqashid Asy-Syari’ah adalah: tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan diturunkannya, demi kemaslahatan hamba-hamba Allah.

Manfaat Mempelajari Maqashid Syari’ah
Ada beberapa manfaat bila kita mempelajari Maqashid Syari’ah, antara lain:
 • Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri’ baik yang umum atau khusus, integral atau sebbahagian di segenap bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam.
 • Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman, abadi dan realistik
 • Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat.
 • Memadukan secara seimbang prinsip “Mengambil zhahir nash” dengan prinsip “memperhatikan ruh dan  substansi nash”
 • Mempersempit perselisihan dan ta’ashub di antara pengikut mazhab fiqih.
Makna Maslahat
Secara etimologi, maslahah bererti manfaat. Bentuk pluralnya adalah mashalih. Dalam istilah para ulama, maslahah adalah: mengambil manfaat dan menolak bahaya. Menurut Imam Ghazali, maslahah adalah: memelihara maksud (tujuan) syariat.
Jenis Maslahat
Maslahat ada beberapa jenis, iaitu Mashlahah Mu’tabarah, Mashlahah Mulghah, dan Mashlahah Mursalah. Masing-masing dijelaskan di bawah ini.
1. Mashlahah Mu’tabarah
Iaitu maslahat yang diakui oleh syariat dengan menetapkan rincian hukum yang dengan jelas bertujuan mewujudkannya. Contohnya:
 • Menjaga agama melalui aqidah, kewajipan solat, syariat jihad, hukum terhadap orang murtad, dll.
 • Memelihara jiwa melalui syariat qishash.
 • Memelihara akal melalui kewajipan menuntut ilmu, pengharaman khamr & hukuman bagi peminumnya.
 • Memelihara keturunan melalui syariat pernikahan, pengharaman zina & hukuman bagi pelakunya.
 • Memelihara harta melalui hukum-hukum transaksi (muamalah maliyyah), pengharaman mencuri & hukuman bagi pelakunya.
2. Mashlahah Mulghah
Iaitu sesuatu yang dianggap maslahat oleh sebagian manusia namun syariat dengan tegas menolaknya melalui penetapan hukum yang tidak menganggapnya sebagai maslahat. Contohnya:
 • Membuat hadits palsu dengan alasan apapun
 • Berlebihan dalam beragama
 • Penetapan puasa 2 bulan berturut-turut bagi orang kaya yang melakukan jima’ di siang Ramadhan
 • Transaksi riba
 • Penyamaan kadar warisan antara anak laki-laki & perempuan.
3. Mashlahah Mursalah
Iaitu maslahat yang tidak dinafikan oleh syariat dan tidak pula diakui secara tegas (didiamkan). Contohnya:
 • Pengumpulan ayat Al-Qur’an dalam mushaf di masa Abu Bakar
 • Penunjukan Umar oleh Abu Bakar sebagai penggantinya
 • Pengadaan penjara di masa Umar
 • Ditumpahkannya susu campuran yang digunakan untuk menipu pembeli di masa Umar
 • Penetapan batas maksimum 4 bulan bagi tentera meninggalkan isterinya oleh Umar
 • Kewajipan negara memberi tunjangan kepada bayi muslim yang lahir di masa Umar
 • Penyatuan kaum muslimin dengan satu mushaf oleh Utsman
 • Penetapan hak warisan oleh Utsman bagi isteri yang dicerai saat suaminya menjelang ajal
 • Perintah Ali kepada Abul Aswad Ad-Du-ali untuk membuat kaedah Nahwu kerana melemahnya kemampuan bahasa Arab kaum muslimin
 • Kewajipan mengganti kepada tukang yang menghilangkan barang pesanan kecuali dengan bukti bukan kecerobohan di masa Ali.
Syarat Penggunaan Maslahat Mursalah
Ada beberapa syarat jika ingin menggunakan maslahat Mursalah, antara lain:
 • Maslahat itu harus berlaku atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
 • Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal (logik). Oleh kerana itu maslahat mursalah tidak boleh digunakan dalam ibadah ritual.
 • Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat dan dalil-dalil qath’i.
 • Mendukung realisasi maslahat dharuriyat (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta),  atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.
Jenis Maslahat Berdasarkan Prioritinya
Jika dilihat berdasarkan prioriti, maslahat terbagi kepada tiga jenis, yaitu Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat.
1. Dharuriyat
Iaitu maslahat yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia mahupun di akhirat, yang jika maslahat ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 maslahat dharuriyat : Memelihara dien, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Hajiyat
Iaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila maslahat ini tidak wujud, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai rukhshah dalam ibadah, pembolehan salam dan istishna’ dalam muamalat, syariat thalaq, prinsip “pembatalan hudud kerana syubhat”, kewajiban diyyat atas keluarga pembunuh kerana tidak sengaja sebagai pengganti qishash.
3. Tahsiniyat
Iaitu maslahat yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam solat, taqarrub dengan yang sunnah, larangan berlebihan dalam membelanjakan harta, pengharaman membeli barang yang sedang ditawar orang lain, adab makan & minum, pengharaman mutilasi mayat kerana dendam atau dalam perang, dll.
Beberapa Kaedah
 • Maslahat Dharuriyat adalah tunjang bagi Hajiyat dan Tahsiniyat
 • Hilangnya Dharuriyat automarik berakibat hilangnya yang lain
 • Hilangnya Hajiyat dan Tahsiniyat tidak selalu berakibat hilangnya Dharuriyat
 • Hilangnya Hajiyat dan Tahsiniyat dapat mengganggu Dharuriyat dalam aspek tertentu
 • Harus diusahakan menjaga Hajiyat dan Tahsiniyat untuk kepentingan Dharuriyat.

No comments:

Post a Comment